අපගේ සේවාවන්

පුවත් සහ දැනට ක්‍රියාත්මක සිදුවීම්

Event Calendar

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
31

මාධ්‍ය නිවේදන

අප වෙත ළඟාවන්න

ලිපිනය

615, ගාලු පාර,
කටුබැද්ද,  මොරටුව,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න

ක්ෂණික දුරකථන 1995 (පෙ.ව. 9 සිට ප.ව. 4 දක්වා)
2605326-7, 2605394
2624846-7

වට්ස් ඇප් 070 5001995 (පෙ.ව. 9 සිට ප.ව. 4 දක්වා)

විද්‍යුත් තැපෑල

info@idb.gov.lk


captcha loading...

අප හා සම්බන්ධවන්න

         

Scroll To Top