நாம் வழங்குவது

செய்தி மற்றும் நடைமுறையிலுள்ள நிகழ்வுகள்

Event Calendar

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
31

ஊடக வெளியீடுகள்

அடைவுகளுக்கு

முகவரி

615, காலி வீதி,
கடுபெத்த, மொறட்டுவ,
இலங்கை.

தொடர்பு இல

Hot Line 1995 (9 am. to 4 pm.)
2605326-7, 2605394
2624846-7

WhatsApp : 070 5001995 (9 am. to 4 pm.)

மின்னஞ்சல்

info@idb.gov.lk


captcha loading...

பகிர்வுகளுக்கு இணையுங்கள்

         

Scroll To Top