අබලි ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපෘතිය යටතේ අබලි ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පතpdf 

උපදෙස් පත්‍රිකාවpdf 

ආකෘති පත්‍ර MKT-Bpdf 

ආකෘති පත්‍ර MKT-Bpdf 

விண்ணப்பப் படிவங்கள்pdf 

Application for obtaining Metal Scrap pdf 

Scroll To Top