கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

முயற்சியாளர்கள்‌ மற்றும்‌ தொழில$பர்களுக்கு கைத்தொழில்‌ பயிற்ச நிகழ்ச்சித்திட்ட சான்றிதழ்‌ வழங்கல்‌

The Industrial Development Board recently awarded certificates to industrialists and entrepreneurs who completed industrial engineering training at a certificate awarding ceremony held at the NAITA Auditorium. IDB Chairman Dr. Saranga Alahapperuma was the chief guest at the event. Other IDB dignitaries who attended the event included Director General P.L.U. Ratnamalala, Deputy Director General – Development W.A.P.K. Nishantha, Division Head Directors, Senior Officials of IDB, Industrialists, Entrepreneurs, and Motivators were there.

IDB President Dr. Saranga Alahapperuma said, “It is heartening to see the living proof of success and achievements of entrepreneurs created under “Getup Start-up”, a national program to develop Sri Lanka’s industrial sectors. Further, seeing the industrial achievements of trained entrepreneurs confirms that the IDB vision and strategy have been well implemented. We wish you all the best in your efforts to become the best local industrialist and conquer the foreign market.” IDB vision creator Dr. Saranga further stated that the IDB has a responsibility to develop and shape a strong professional industrial community, and as a result, you will be successful business leaders and call upon trained new entrepreneurs to change the industrial culture and the country.

No matter what level you are, you too can participate in such industry training programs and become a successful entrepreneur.

Venue: NAITA Auditorium

ANNOUNCEMENTS
Close