கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

நிகழ்வு
Award of industrial training program certificates to entrepreneurs and industrialists

முயற்சியாளர்கள்‌ மற்றும்‌ தொழில$பர்களுக்கு கைத்தொழில்‌ பயிற்ச நிகழ்ச்சித்திட்ட சான்றிதழ்‌ வழங்கல்‌

The Industrial Development Board recently awarded certificates to industrialists and entrepreneurs who completed industrial engineering training at a certificate awarding ceremony held at the NAITA Auditorium.

ANNOUNCEMENTS
Close