கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

விண்ணப்ப படிவங்கள்

கணினி வன் பொருள் பாடநெறிகளுக்கான விண்ணப்பப்படிவம்

பாதணி உற்பத்திகளுக்கான தோல் (leather) தொடர்பான பயிற்சிக்கான விண்ணப்பப்படிவம்

தொழில் இதழ் வருடாந்திர சந்தா கூப்பன்

குத்தகை காணி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் பொருட்டு விண்ணப்பப்படிவம்

உப ஒப்பந்தங்களுக்கான விண்ணப்பப்படிவம்

தகவல் கூடம்

வியாபாரங்களை தெரிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்