கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

நூலகம்

நூலக அங்கத்துவம் – சேவைக் கட்டணங்கள்

\

நாளாந்தம் – ரூ. 100.00

\

மூன்று மாத காலம் – ரூ. 350.00

\

ஆறு மாத காலம் - ரூ. 500.00

\

ஒரு வருடம் – ரூ.700.00

கட்டுபெத்தயில் தலைமைக் காரியாலயத்தின் வளவில் அமைந்துள்ள நூலகம் பொதுமக்களுக்கு மு.ப 8.30 முதல் பி.ப 4.15 வரை கிழமை நாட்களில் திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.

கைத்தொழில் தகவல் சேவைகள்

\

வினவுதல்களுக்கான பதிலளித்தல் சேவைகள்

\

நடப்பு உள்ளடக்கம்

\

இயந்திரோபகரண தகவல்கள்

\

சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளிவிலான உற்பத்திகள், நூலக புத்தக உள்ளடக்கங்கள், கை.அ. சபையின் இணையத்தள வாயிலான புதிய வருகைகள்.

\

பிரசுரங்களின் விற்பனை

\

நிழற்பிரதிகள் சேவை

தற்போதைய உள்ளடக்கங்கள்

நூலகத்திற்கு புதிதாக வந்தவைகள்

தொழில்துறை & தொழில்நுட்பம்

கருத்திட்ட அறிக்கைகள்

சந்தை அறிக்கைள்

துண்டுப்பிரசுரங்கள்

சுயதொழில் பற்றிய கைநூல்கள்

தொழில்நுட்ப தகவல்

“கர்மான்த்த” சஞ்சிகை