கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

IDB வெளியீடுகள்

முகப்பு >> சேவைகள்>>   IDB Publications

IDB வெளியீடுகள்

“கர்மான்த்த” சஞ்சிகை

தொழில்நுட்ப தகவல்

சுயதொழில் பற்றிய கைநூல்கள்

துண்டுப்பிரசுரங்கள்

சந்தை அறிக்கைள்

கருத்திட்ட அறிக்கைகள்

தயாரிப்பு சுயவிவரம்

Get Up Stand Up – Sinhala

தொடர்பு

+94 112 605 326 / 123
idblibrary1969@gmail.com
ANNOUNCEMENTS
Close