கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

பணிப்பாளர் சபை

முகப்பு >>     Board of Directors

சபையின் உறுப்பினர்கள் - IDB

சபையின் உறுப்பினர்கள்
தவிசாளர் - IDB

திரு.கே.ஜி.ஆர்.ஜி.ஆர். விக்கிரமவர்தன
முன்னாள் அதிகாரி - IDB
பணிப்பாளர்(செயல்). தேசிய திட்டமிடல் துறை
நிதி அமைச்சகம்,பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை மேம்பாடு

செல்வி.சந்திமா புஞ்சிஹேவா
பணிப்பாளர், திட்ட மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு துறை
நிதி அமைச்சகம்

Mr. K.G.R. Wimalasooriya
Observer of the Board
Additional Secretary (Public Enterprise & Restructuring)
Ministry of Industries

திரு.ஏ.ஏ.என் புத்திக விமலசிறி
இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்

திரு. எச்.ஆர்.பி. பீரிஸ்
இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்
திரு. சுரங்க மெண்டிஸ்
இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்

திரு. எச்.எம். ரஞ்சித் கிரியெல்ல
இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்

ANNOUNCEMENTS
Close