கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

கண்ணோட்டம்

எம்மைப்பற்றி

கண்ணோட்டம்

கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை (கை.அ.ச) கைத்தொழில் அமைச்சு கீழ் இயங்கும் ஒரு நியதிச்சட்ட நிறுவனமாகும். 1969 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சட்டத்தின் மூலம் இதற்கு சட்டரீதியிலான தத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டத்திற்கு அமைவாக இலங்கையின் கைத்தொழில் துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான பொறுப்பு சாட்டப்பட்டுள்ள முதன்மையான அரச நிறுவனம் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையாகும்.

நோக்கு

பணி

மூலோபாய கவனக்குவிப்பு

இலங்கை முழுவதிலும் அனைத்து கைத்தொழில்களையும் அபிவிருத்தி செய்தல்

இலங்கை முழுவதும் உள்ள அனைத்து கைத்தொழில்களை ஊக்குவிப்பதற்கு மற்றும் அபிவிருத்தி சைவதற்கும் தேவையான தொழில்நுட்ப மூலோபாயங்கள் மற்றும் வர்த்தக அடித்தளத்தை வழங்கும்
Drive locally & globally sustainable industrial growth, while achieving financial autonomy for IDB

IDB இன் தவிசாளர்

சபையின் உறுப்பினர்கள்
தவிசாளர் - இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை

+94 112 607 175, +94 112 605 887

chairman@idb.gov.lk

கலாநிதி சாரங்க அழகப்பெரும அவர்கள் தொழில் அமைச்சின் கீழ் உள்ள இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபையின் (IDB) தலைவராக 2022 செப்டெம்பர் 15 ஆம் திகதி இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபையின் (IDB) 615, கட்டுபெத்த, மொரட்டுவாவில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் பதவியேற்றார்.

நிறுவனக் கட்டமைப்பு

  • அமைச்சரினால் நியமிக்கப்படுகின்ற தலைவர் மற்றும் ஒன்பது பேரைக் கொண்ட பணிப்பாளர் சபையினால் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபைக்கு தலைமைத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது.
  • தலைவருக்கு பணிப்பாளர் நாயகம் உதவி வழங்குவதுடன் அவரின் கீழ் இயங்கும் ஒன்பது பேரைக் கொண்ட பணிப்பாளர்களின் தலைமையின் கீழ் தொழிற்பாட்டுப் பிரிவுகள் இயங்குகின்றன. தொழிற்பாட்டுப் பிரிவுகள் கைத்தொழிலுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவைகளுக்கு பொறுப்புக்கூறுபவைகளாக இயங்குகின்றன.
  • பிரதேச மட்டத்தில் நிகழ்ச்சித்திடடங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் பிரதேச அபிவிருத்திப் பிரிவின் விடயப்பொறுப்பின் கீழ் வருவதுடன் முழு நாட்டையும் தழுவும் வகையில் காணப்படும் தனது மாவட்ட அலுவலகங்களைக் கொண்ட வலைப்பின்னல் ஊடாக இப்பணி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
  • தலைமை அலுவலகத்திற்கு வருகை தரும் சேவைப் பெறுனர்களுக்கு அடிப்படை ஆலோசனகளை வழங்குதல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டு பிரிவுகளிடமிருந்து அல்லது நாடளாவிய ரீதியில் வியாபித்திருந்கும் மாகாண வலைப்பின்னலில் இருந்து மேலும் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வழிசமைப்பதற்காக கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு வசதியளிக்கும் பொருட்டு இணையத்தளத்தின் வாயிலாக அவர்களை பதிவுசெய்யும் விடயம் தகவல் பீடத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.