கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை (தலைமை அலுவலகம்)

தலைமை அலுவலக முகவரி

615, காலி வீதி, கடுபெத்த,
மொறட்டுவ,
இலங்கை.

உங்கள்‌ வியாபாரத்தினை எம்முடன்‌ ஒன்றிணைந்து வளர்த்தடுவீர்‌

தலைமை அலுவலகத்திற்கு வருகை தரும் சேவைப் பெறுனர்களுக்கு அடிப்படை ஆலோசனகளை வழங்குதல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டு பிரிவுகளிடமிருந்து அல்லது நாடளாவிய ரீதியில் வியாபித்திருந்கும் மாகாண வலைப்பின்னலில் இருந்து மேலும் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வழிசமைப்பதற்காக கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு வசதியளிக்கும் பொருட்டு இணையத்தளத்தின் வாயிலாக அவர்களை பதிவுசெய்யும் விடயம் தகவல் பீடத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

தொடர்பு விபரங்கள்

தவிசாளர்

பெயர்‌ வைத்தியர் சாரங்க அழகப்பெரும
தொலைபேசி இல: +94 112 607 175, +94 112 605 887
தொலைநகல் : +94 112 607 002
மின்னஞ்சல் : chairman@idb.gov.lk

பணிப்பாளர் நாயகம்

பெயர்‌ திரு. எச்.எம்.எஸ். சமரகோன்
தொலைபேசி இல: +94 112 605 368
தொலைநகல் : +94 112 607 002
மின்னஞ்சல் : dg@idb.gov.lk

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (செயல்)- அபிவிருத்தி

பெயர்‌ திரு. டபிள்யூ. ஏ. பி. கபில நிஷாந்த
தொலைபேசி இல: +94 112 605 319
தொலைநகல் : +94 112 605 490
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

பணிப்பாளர் (நிர்வாகப் பிரிவு)

பெயர்‌ திரு சமிந்த ராமசுந்தர
தொலைபேசி இல: +94 112 605 434
தொலைநகல் : +94 112 605 434
மின்னஞ்சல் : idbpersonal@gmail.com

தலைமை பொறியாளர் (பொறியியல் பிரிவு)

பெயர்‌ திரு. டபிள்யூ. ஏ. பி. கபில நிஷாந்த
தொலைபேசி இல: +94 112 605 319
தொலைநகல் : +94 112 605 490
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

பணிப்பாளர் (தொழில் முனைவு மேம்பாட்டு பிரிவு)

பெயர்‌ திருமதி ரேணுகா ஜயலத்
தொலைபேசி இல: +94 112 632 156
தொலைநகல் : +94 112 607 002
மின்னஞ்சல் : idbcedacs@gmail.com

பணிப்பாளர் - நிதி (நிதி பிரிவு)

பெயர்‌
தொலைபேசி இல: +94 112 607 001
தொலைநகல் : +94 112 607 001
மின்னஞ்சல் : idbfindiv@gmail.com

பணிப்பாளர் (தொழிற்பேட்டை பிரிவு)

பெயர்‌ திரு ஐ.எம்.ஜே. இலங்ககோன்
தொலைபேசி இல: +94 112 632 157
தொலைநகல் : +94 112 632 157
மின்னஞ்சல் : idbestate@gmail.com

உதவிப் பணிப்பாளர் (தோல் தயாரிப்புகள் அபிவிருத்தி நிலையம்)

பெயர்‌ திரு நிலந்த முனசிங்க
தொலைபேசி இல: +94 114 213 472
தொலைநகல் : +94 112 605 450
மின்னஞ்சல் : idblpd@gmail.com

பணிப்பாளர் (சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு)

பெயர்‌ திரு. எச்.எம்.எஸ். சமரகோன்
தொலைபேசி இல: +94 112 623 439
தொலைநகல் : +94 112 607 003
மின்னஞ்சல் : idbmkd@gmail.com

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் பிரிவு)

பெயர்‌ திரு. ஜே.டி. ஹேமகுமார
தொலைபேசி இல: +94 112 605 111
தொலைநகல் : +94 112 605 111
மின்னஞ்சல் : planningidb@gmail.com

பணிப்பாளர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி பிரிவு)

பெயர்‌ திரு p.p.p.s திக்வெல்ல
தொலைபேசி இல: +94 112 605 380
தொலைநகல் : +94 112 605 380
மின்னஞ்சல் : idbrddgov@gmail.com

உதவிப் பணிப்பாளர் (ரப்பர் பொருட்கள் மேம்பாட்டு மையம்)

பெயர்‌ திருமதி ஹசமாலி சமரசிங்க
தொலைபேசி இல: +94 112 930 747
தொலைநகல் : +94 112 930 746
மின்னஞ்சல் : idbpld.rub@gmail.com

பணிப்பாளர் (தொழில்நுட்ப சேவைகள் பிரிவு)

பெயர்‌ திரு. மோகன் குணசிங்க
தொலைபேசி இல: +94 112 605 278
தொலைநகல் : +94 112 623 846
மின்னஞ்சல் : tsdidb@gmail.com

தவிசாளரின் சபை குழுச் செயலாளர்

பெயர்‌ செல்வி. பி.எ.எஸ்.எஸ். ஹேரத்
தொலைபேசி இல: +94 112 607 000
தொலைநகல் : +94 112 607 002
மின்னஞ்சல் : bsecidb@gmail.com

உதவிப் பணிப்பாளர் (சட்டம்)

பெயர்‌ செல்வி எஸ்.டி. வெரணியகொட
தொலைபேசி இல: +94 112 607 017
தொலைநகல் : +94 112 607 002

பிரத்தியேக உதவியாளர்

பெயர்‌ திருமதி சஞ்சீவனி செனவிரத்ன
தொலைபேசி இல:
+94 112 607 175, +94 112 605 887
தொலைநகல் : +94 112 607 002

பிரதிப் பணிப்பாளர் (பொருட்கள் மற்றும் களஞ்சியம்)

பெயர்‌ திரு. கே.டி.ஏ. ஆனந்த
தொலைபேசி இல: +94 112 607 004
தொலைநகல் : +94 112 607 004
மின்னஞ்சல் : supplyidb@gmail.com

உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்

பெயர்‌ திரு. ஜி.ஜி. லக்ஷித லக்மால்
தொலைபேசி இல: +94 112 632 159
தொலைநகல் : +94 112 632 159
மின்னஞ்சல் : idbinternalauditor@gmail.com

பாதுகாப்பு அதிகாரி

பெயர்‌ திரு. அமில அபேரத்ன
தொலைபேசி இல:
+94 112 611 445
தொலைநகல் : +94 112 607 002

மாவட்ட அலுவலகங்கள்

அம்பாறை

பெயர்‌ திரு. கே.எல்.ஏ. ஆரியகீர்த்தி
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : கச்சேரி வீதி, அம்பாறை.
தொலைபேசி இல: +94 632 222 405
கை. தொ.பே. இல: +94 71 628 11 81
மின்னஞ்சல் : amparaidb@gmail.com

அனுராதபுரம்

பெயர்‌ : திரு. P.P.K.. லியனகம
பதவி :துணை இயக்குனர்
முகவரி : இல 185/10, அநாகரிக தர்மபால மாவத்தை, அனுராதபுரம்.
தொலைபேசி இல: +94 252 222 335,+94 252 225 659
கை. தொ.பே. இல: +94 777 415 019, +94 718 055 571
மின்னஞ்சல் : idbanuradhapura@gmail.com

பதுளை

பெயர்‌ திரு. ஹரிந்திர யு ரத்நாயக்க
பதவி :மாகாண பணிப்பாளர் (ஊவா)
முகவரி : இல 11, மார்டின் சில்வா மாவத்தை, பதுளை.
தொலைபேசி இல: +94 552 222 470
கை. தொ.பே. இல: +94 718 009 716, +94 777 223 628
மின்னஞ்சல் : idbbadulla@gmail.com

மட்டக்களப்பு

பெயர்‌ திரு. ஏ.ஏ. திசாநாயக்க
பதவி :உதவிப் பணிப்பாளர்
முகவரி : 24 சின்னஉபாபோடை வீதி, மட்டக்களப்பு.
தொலைபேசி இல: +94 652 228 410
கை. தொ.பே. இல: +94 714 418 083
மின்னஞ்சல் : idbbatticaloa@gmail.com

கொழும்பு

பெயர்‌திரு. எம்.ஜி. ஸ்ரீமால் ஜயதிலக்க, திரு. எச்.ஏ.வி.எல்.எஸ்.நவரத்ன
பதவி :: மாகாண இயக்குனர் (மேற்கு), நிறுவன ஊக்குவிப்பு மேலாளர்
முகவரி : இல 98, 2 வது மாடி,ஹய் லெவல் பிளாசா, தெல்கந்த,நுகேகொட.
தொலைபேசி இல: +94 112 815 009
கை. தொ.பே. இல: +94 714 288 473, +94 714 396 529
மின்னஞ்சல் : idbcolombo@gmail.com

காலி

பெயர்‌ திருமதி. ஜி.டபிள்யூ.பி. மாங்கலிகா
பதவி :பிரதிப் பணிப்பாளர்
முகவரி : இல 347/5, மாத்தறை சாலை, கடுகோட, காலி.
தொலைபேசி இல: +94 912 227 034
கை. தொ.பே. இல: +94 70 562 0862
மின்னஞ்சல் : idbgalle@gmail.com

கம்பஹா

பெயர்‌ திருமதி கே.ஜி.சி. குருவிட்ட
பதவி :: நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : கச்சேரி வலாகம்,கம்பஹா.
தொலைபேசி இல: +94 332 222 909
கை. தொ.பே. இல: +94 716 010 505
மின்னஞ்சல் : idbgampaha@gmail.com

அம்பாந்தோட்டை

பெயர்‌திரு. எல். வை. சி. புஷ்பகுமார
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : தெஹிகலந்தா, அம்பாந்தோட்டை
தொலைபேசி இல: +94 472 225 468
கை. தொ.பே. இல: +94 70 704 2945
மின்னஞ்சல் : idbhambantota@gmail.com

யாழ்ப்பாணம்

பெயர்‌ திரு. கே. சசிகரன்
பதவி :மாகாணப் பணிப்பாளர் (வடக்கு), உதவிப் பணிப்பாளர்
முகவரி : புதிய கட்டிடம், 2 வது தளம்,மாவட்ட செயலகங்கள் யாழ்ப்பாணம்.
தொலைபேசி இல: +94 212 222 421
கை. தொ.பே. இல: +94 779 497 924, +94 76 446 3205
மின்னஞ்சல் : idbjaffna@gmail.com

களுத்துறை

பெயர்‌ : திருமதி ஏ.கே.டி. பெரேரா
பதவி :: நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : இல 1C கட்டிடம், புதிய ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ், காலி வீதி, களுத்துறை - தெற்கு.
New Shopping Complex, Galle Road, Kalutara – South.
தொலைபேசி இல: +94 342 222 601
கை. தொ.பே. இல: +94 710 482 008
மின்னஞ்சல் : idbkalutara@gmail.com

கண்டி

பெயர்‌: செல்வி பி.டி.எஸ்.சி. டி அல்விஸ்
பதவி :: நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : மத்திய மாகாண அலுவலகம், தேசிய வீடமைப்பு செயலகக் கட்டடம், யட்டிநுவர வீதி, கண்டி.
Yatinuwara Veediya, Kandy.
தொலைபேசி இல: +94 812 224 233, +94 812 201 696
கை. தொ.பே. இல: +94 71 835 8059
மின்னஞ்சல் :idbkandy@gmail.com

கேகாலை

பெயர்‌ : திரு. எஸ்.ஏ.ஜி. சேனநாயக்க, திரு. எல்.ஜே.சி.குணதிலக்க
பதவி :: மாகாண பணிப்பாளர் (சப்ரகமுவ), நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : இலக்கம் 24, வின்ஸ்டன் விக்கிரமசிங்க மெவ், கேகாலை.
தொலைபேசி இல: +94 352 223 124
கை. தொ.பே. இல: +94 714 429 841, +94 71 487 7416
மின்னஞ்சல் : idbkegalle@gmail.com

கிளிநொச்சி

பெயர்‌ திரு. எஸ். சடாசரண்
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : கச்சேரி கட்டிடம், கிளிநொச்சி.
தொலைபேசி இல: +94 212 283 754
கை. தொ.பே. இல: +94 773 738 765
மின்னஞ்சல் : idbkilinochchi@gmail.com

குருநாகல்

பெயர்‌திரு. எஸ்.எல். குடாவிதானகே
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : புதிய மாவட்ட செயலக அலுவலகம், இரண்டாவது மாடி,கச்சேரி வீதி,குருநாகல்.
தொலைபேசி இல: +94 372 223 212
கை. தொ.பே. இல: +94 718 450 728, +94 766 687 295
மின்னஞ்சல் : idbkurunegala@gmail.com

மன்னார்

பெயர்‌ திரு. ஜே.எம்.ஜே.ஏ. லம்பட்
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : மாவட்ட செயலகம், மன்னார்.
தொலைபேசி இல: +94 232 251 599
கை. தொ.பே. இல: +94 770 233 399
மின்னஞ்சல் : idbmannar@gmail.com

மாத்தளை

பெயர்‌ திரு. டபில்யூ.கே.எம்.எஸ்.ரி.பண்டார
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : இல132, மல்வத்தை சாலை,மாத்தளை
தொலைபேசி இல: +94 662 223 160
+94 662 234 366
கை. தொ.பே. இல:+94 776 089 206
மின்னஞ்சல் : idbmatale@gmail.com

மாத்தறை

பெயர்‌செல்வி. ஒ.ஜி.எஸ். பெரேரா, திரு. எஸ்.கே. விஜேசிங்க
பதவி :: மாகாண பணிப்பாளர் (தெற்கு), செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : இல 19/2, அக்குரஸ்ஸ சாலை,நூபெ, மாத்தறை
தொலைபேசி இல: +94 412 222 001
கை. தொ.பே. இல: +94 718 003 997, +94 718 050 825, +94 717 475 852
மின்னஞ்சல் : idbmatara@gmail.com

மொனராகல

பெயர்‌ திரு டபிள்யூ.ஜி.ஆர். வசந்த குமாரா
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : பிபில வீதி, உலந்தவ,மொனராகல
தொலைபேசி இல: +94 552 276 097
கை. தொ.பே. இல: +94 717 175 768
மின்னஞ்சல் : monaragalaidb@gmail.com

முல்லைத்தீவு

பெயர்‌ திரு.பி. ரமணன்
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : மணல் குடியிருப்பு,முல்லைத்தீவு.
தொலைபேசி இல: +94 212 290 209
கை. தொ.பே. இல: +94 778 714 302
மின்னஞ்சல் : idbmullaitivu@gmail.com

நுவரெலியா

பெயர்‌: திரு.வசந்த லக்சிறி ரத்நாயக்க
பதவி :: நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : கூட்டுறவூ கட்டிடம்,
லாசன் வீதிஇ, நுவரெலியா
தொலைபேசி இல: +94 522 223 668
கை. தொ.பே. இல: +94 713 776 711
மின்னஞ்சல் : idbnuwaraeliya@gmail.com

பொலன்னறுவை

பெயர்‌ : திரு. எச்.எம்.ஒய்.பி.எல். ஹீன்கெண்டா
பதவி :: நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : மெத்சிறிபாய நிர்வாக வளாகம், தரை தளம், புதிய நகரம், பொலன்னறுவை.
தொலைபேசி இல: +94 272 223 077
கை. தொ.பே. இல: +94 718 157 994
மின்னஞ்சல் : idbpolonnaruwa@gmail.com

புத்தளம்

பெயர்‌ திரு. எச்.எம். ஜயந்த பிரேமகுமார
பதவி :பிரதிப் பணிப்பாளர்
முகவரி : இல 84, குருநாகல் வீதி, சிலாபம்.
தொலைபேசி இல: +94 322 222 093
கை. தொ.பே. இல: +94 778 052 757
மின்னஞ்சல் : idbputtlam@gmail.com

இரத்தினபுரி

பெயர்‌திரு. டபிள்யூ. ஆர். என். தீபகொட
பதவி :செயல் உதவிப்பணிப்பாளர்
முகவரி : மாவட்ட செயலக அலுவலக வளாகம், புதிய நகரம், இரத்தினபுரி.
தொலைபேசி இல: +94 452 222 567
கை. தொ.பே. இல: +94 703 840 319
மின்னஞ்சல் : idbratnapura@gmail.com

திருகோணமலை

பெயர்‌ திரு. எஸ். டபிள்யூ. எஸ். ஜி. திசாநாயக
பதவி :: செயற்படும் மாகாண பணிப்பாளர் (கிழக்கு மாகாணம்)
முகவரி : இல. 487ஏ அண்டம்குளம்இ, கண்டி வீதிஇ, திருகோணமலை.
தொலைபேசி இல: +94 262 227 330
கை. தொ.பே. இல: +94 711 233 070
மின்னஞ்சல் : idbtrincomalee@gmail.com

வவுனியா

பெயர்‌ : திரு. டி.எம்.சி.கே.கே. திசாநாயக்க
பதவி :: நிறுவன ஊக்கவிப்பு அதிகாரி
முகவரி : கச்சேரி வலாகம்,
வவுனியா.
தொலைபேசி இல: +94 242 222 274
கை. தொ.பே. இல: +94 714 482 860
மின்னஞ்சல் : idbvavuniya@gmail.com

மையங்கள்

தோல் பொருட்கள் மற்றும் காலணி மேம்பாட்டு மையம்

பெயர்‌ : திரு.M.H.N.முணசிங்க
Designation: உதவி இயக்குனர்
முகவரி : இல. 280/1 டெமெல் வீதி, கட்டுபெத்த, மொரட்டுவ
Telephone : +94 114 213 472
Fax : +94 112 605 450
E-mail : idblpd@gmail.com

ரப்பர் பொருட்கள் மேம்பாடு மற்றும் சேவை மையம்

பெயர்‌ திருமதி ஹசமாலி சமரசிங்க
Designation: உதவி இயக்குனர்
முகவரி : இல 33, நியூ நுகே சாலை, பேலியகொட
Telephone : +94 112 930 747
Fax : +94 112 930 746
E-mail : idbpld.rub@gmail.com

மொரட்டுவ - (லக்கம்) விற்பனை நிலையம்‌

பெயர்‌ :
Designation: விற்பனை மேலாளர்
முகவரி : 615, காலி வீதி,
Telephone : +94 112 623 620
Fax : +94 112 623 620
E-mail : idblakkam@gmail.com
WhatsApp : 0701596710

பொருத்தமான தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையம்- பன்னாலா

பெயர்‌ திருமதி ஜானகி ஜெயவர்தன
Designation: பொறியிலாளர்
முகவரி : ATRDC, பன்னாலா
Telephone : +94 37 2 246 029 / +94 71 1491626
Fax : +94 37 2 246 029
E-mail :idbatc@gmail.com

பொது சேவை மையம் (CSC) - மாத்தறை

பெயர்‌ : Mr. G. S. Nanayakkara
Designation: இயந்திர பொறியாளர்
முகவரி : அக்குரஸ்ஸ வீதி, நுபே
Telephone : +94 41 222 2907
Fax : 
E-mail : commonservicecentre@gmail.com

மின்முலாம் பூசுதல் மையம் - பேலியகொட

பெயர்‌ திருமதி ஹசமாலி சமரசிங்க
Designation: உதவி இயக்குனர்
முகவரி : இல 33, நியூ நுகே சாலை, பேலியகொட
Telephone : +94 11 2 942 364
Fax : +94 11 2 942 364
E-mail : epcidb_sl@gmail.com

பித்தளை பொருட்கள் மையம்

பெயர்‌ திரு. ஆர்.ஜி. பாலித புஷ்பகுமார
Designation: இயந்திர பொறியாளர்
முகவரி : 
Telephone : ++94 11 2 632 486 Ext 144
Fax :
E-mail :idbeng@gmail.com

பாதணி சார்ந்த பயிற்சி மையம்

பெயர்‌ திரு நிலந்த முனசிங்க
Designation: உதவி இயக்குனர்
முகவரி : வாரியபொல
Telephone : +94 71 4462197
Fax : +94 112 605 450
E-mail : idblpd@gmail.com