கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

திட்டமிடல் பிரிவு

முகப்பு >> பிரிவு >>   Planning

கைத்தொழில் ௮பிவிருத்தி சபையின் செயல்பாட்டுப் பிரிவுகளின் நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றத்தை கண்காணிப்பது ௮மைச்சகத்திளும் இயக்குனர் சபையின் நிருவர்களுக்கு தகவல் மற்றும் முன்னேற்ற ௮றிக்கைகளை வழங்குவது .திட்டமிடல் பிரிவின் பொருப்பாகும்.

திட்டம் என்பது குருப்பிட்ட காலப்பகுதியில் கொள்முதள் செய்வதற்கு எதிர்பார்துகொன்டுருக்கின்ற அனைத்து துறைகளின் தேவைகளை பட்டியவிடப்படுத்துள்ள ஆண்டு ஆவனமாகும் .தகவள்கலின் அடிப்படையிள் கொள்முதல் நேர குரிப்பை தயாரிப்புதள்,ஒப்பந்தம் வழங்குதள் மற்றும் தேவைகலை நிரைவு செய்வது வரை இருக்கும் கொள்முதல் நடவடிக்கையின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான மதிப்பீடப்பட்ட செலவு நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் கொள்முதல் முறையை பரிந்துரைக்கிறது

வருடத்துற்கான நடவடிக்கை திட்டங்களை தயாரித்தல் திட்டமிட்ட காலப்பகுதியில் ஒவ்வொரு பிரிவின் மூலம் பூர்தி செய்ய வேன்டிய நடவடிக்கைகள் ௨ள்ளடங்கிய நடவடிக்கை திட்டம் வருடத்துற்காக தயாரிக்கப்படும்.முன்னணி பணி குறியீட்டின் அடிப்படையின் ஒவ்வொரு பிரிவின் இலக்குகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் ,நவீன ன தொழில்கள் தயாரிப்பு , தொழில்சாலயை அபிவிருத்தி செய்தள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில்சாலைகலை உருவாக்க ௨தவுதள்,உள் மற்றும் வெளிப்புற குழு மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள் வகைப்படுத்தப்பட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரிவினால் வழக்கும் சேவைகள்

\

தொழில்துறை கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கும், தொழில் தொடர்பான புள்ளிவிவரங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கும், தொடர்புடைய துறை மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் உதவுதல்

\

IDBயின் பட்ஜெட் முன்மொழிவுகள் அமைச்சகம் நிதி பெறுவதற்காக முன்வைக்கப்பட்டது

\

நிறுவன பட்ஜெட் மற்றும் வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த செயல் திட்டத்திற்கு ஏற்ப மூலதன வரவு செலவுத் திட்டம் மற்றும் தொடர்ச்சியான செலவுத் தேவைகளைத் தயாரிப்பதற்கு வசதி

\

IDB க்கான கொள்முதல் திட்டத்தை தயாரித்தல்

$

கொள்முதல் திட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வாங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் ஒவ்வொரு பிரிவின் அனைத்து தேவைகளையும் பட்டியலிடும் ஒரு வருடாந்திர ஆவணமாகும். தகவலின் அடிப்படையில், கொள்முதல் அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டது, இது மதிப்பிடப்பட்ட செலவு, நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் கொள்முதல் செயல்முறையின் ஒவ்வொரு அடியையும் ஒப்பந்த விருது மற்றும் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான கொள்முதல் முறை ஆகியவற்றை நிறுவுகிறது.

\

ஆண்டிற்கான செயல் திட்டத்தை தயாரித்தல்

$

குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒவ்வொரு பிரிவும் செய்து முடிக்க வேண்டிய செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கிய செயல் திட்டம் ஆண்டுதோறும் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பிரிவின் இலக்குகளும் செயல்பாடுகளும் KPI களின் கீழ், புதிய வணிக உருவாக்கங்கள், ஏற்கனவே உள்ள தொழில்களை உருவாக்குதல், ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில்களை உருவாக்க உதவுதல், IDB வழங்கும் குறிப்பிட்ட சேவைகள், உள்நாட்டிலும் வெளியிலும் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

\

வருடாந்திர செயல் திட்டத்தில் மாதாந்திர காலாண்டு மற்றும் வருடாந்திர முன்னேற்ற அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கவும்

$

செயல்திட்டத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு பிரிவும் அடையும் செயல்பாடுகளின் முன்னேற்றம் மாதாந்திர, காலாண்டு மற்றும் ஆண்டுதோறும் கண்காணிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. வாரியத்தின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் நிதி மற்றும் உடல் ரீதியாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

\

மாதாந்திர முன்னேற்ற ஆய்வுக் கூட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தல்

$

மாதாண்ட முன்னேற்றத்தின் ஆய்வு குட்டம் ஏற்பாடு செய்தள்குமுவின் நோற்கத்தை சாதிற்பதுற்காக ஒவ்வெரு பிரிவுன் பந்களிப்பை மதிபபிடடுசெய்வதற்காக துறைத் தவைவர்களின் பந்கேற்பு மாதான்திர மற்றும் ஆண்டுதோரும் முன்னேற்றத்ததை விமர்சனதுட்டம் ஏற்பாடு செய்யப் படும்

\

ஆண்டு அறிக்கைகள் தயாரித்தல்

$

அனைத்து நிதியாண்டில் கடைசியிள் குமுவை பற்றி பின் தகவள்கள வமுந்குவதற்கு மற்றும் குமுவின் ஒவ்வொரு பிரிவின் உடல் முன்னேற்றததை சுருக்கம் செய்வதர்காக ஆண்டுதோரும் அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் அன்டு அறிக்கை என்றால் மேலாண்மை விமர்சனந்கள் பல்வேறு பிரிவுகளின் முண்னேற்றத்தின் நிதி செயல்திறன் காரணம் மற்றும் கடன்த ஆண்டின் கையகப்படுத்தப்பட்ட பிரதான வெற்றிதள் உள்லடந்கிய அறிக்கைகலாகும் வருடம்தோரும் ஆண்டு அறிக்கைகள் வெளியிடடுதளின் முதலாம் தொக்கமாக கடந்த ஆண்டின் செயல்திறன் காரனத்தை விமர்சனம் செய்வது மற்றும் கட்டாய தேவைகளை புர்த்தி செய்பதாகும்.

பிரிவு தொடர்பான விவரங்கள்
தொலைபேசி இலக்கம் - 0112605111
மின்னஞ்சல் - planningidb@gmail.com

பிரிவுகள்

பிராந்திய அபிவிருத்தி

தொழில்முனைவோர் வளர்ச்சி

தொழில்நுட்ப சேவைகள்

பொறியியல்

தோல் உற்பத்தி

இறப்பர் உற்பத்திகள் அபிவிருத்தி

சந்தைப்படுத்தல்

திட்டமிடல்

தொழில்துறை எஸ்டேட்

பிரிவுத் தலைவர்

ஜே.டி.ஹேமகுமார
பி.காம் (சிறப்பு) கௌரவ
ANNOUNCEMENTS
Close