கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு

கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையின் மூலம் வழங்கும் சேவைகள் மற்றூறும் பொருட்கள் விளம்பரப்படுத்தள் சிரிய மற்றும் நடுத்துவமான அளலவின் தொழிளாலிகளுக்கு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தொழில்துறைகுள் போற்றியிட வசதிகள் வழங்குதள்.

பிரிவினால் வழக்கும் சேவைகள்

\

தொழில்நநுட்ப காட்சி அமைப்புதள் மற்றும் நடத்ததுவது./தேசிய காடட்சி மற்றும் வனிக காற்சிகளுக்கு பங்குபெருவதள்.

\

நாடு முழுவதும் உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிரிய மற்றும் நடுத்துவமான அளவின் தொழில்முனைனைவோர்கள்/தொழிளாலிகள் மற்றும் சுய வேை வாய்புகள்கான தேசிய விரிது விழா அமைப்புதள்

\

"லக்கம்" விற்பனை மையத்தின் விர்பனை வசதிகள் வழங்குதள்

\

ஒப்பந்த பரிமாற்றதுக்கான வசதிகள் வழங்குதள்

\

வார்ப்பு, ஒளி பொறியியல் தொழிலாளர் மற்றும் உலோக வார்ப்ப்புகள் , தொழில்நநூட்ப தொழில்சாலைகளின் அடிக்கடி தொழிலாளர்களுக்கு தள்ளுபடி விலையி்ல் முல பொருட்கள்/ஸ்கராப் பொருட்கள் வழங்குதள்

\

தொழில்சாலைகள் MSMEs பதவி உயர்வு மற்றும் ஆலோசனை வழங்குதள்

பிரிவுகள்

பிராந்திய அபிவிருத்தி

தொழில்முனைவோர் வளர்ச்சி

தொழில்நுட்ப சேவைகள்

பொறியியல்

தோல் உற்பத்தி

இறப்பர் உற்பத்திகள் அபிவிருத்தி

சந்தைப்படுத்தல்

திட்டமிடல்

தொழில்துறை எஸ்டேட்

விற்பனை உதவிகள்

சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு பின்வரும் பகுதிகள் மூலம் தொழில்துறையினருக்கு சந்தைப்படுத்தல் ஆதரவை வழங்க உறுதிபூண்டுள்ளது.
மொரட்டுவ - (லக்கம்) விற்பனை நிலையம்‌

ஆலோசனை
மிக லாபமான திட்டங்களை நீன்ட காலமாக திட்டமைப்படுத்துள்லது.மேலும் பிராந்திய திட்டம் அமைப்பு ௮பிவிருத்தியின் ஒட்டுமொத்த திட்டங்களுடன் மற்ற நிருவன திட்டங்களுடன் சமநிலையாக வேன்டும்.அதன்படி வனிக மற்றும் பொற்றிகள் தொடர்பின் ஆலோசனைகள் ஏதிர்பார்கின்ற நிருவனத்தின் இருதியான நிலையை அரிந்துகொள்வது முக்கியமாகும்.அதனால் விற்பனை பிரிவு வனிக அரிக்கைகள் தயாரிப்ப்பு , உற்பற்றிகளின் தரமான மற்றும் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையிள் வனிக தேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனை வழங்குதள் ,நவீன வனிக அபிவிருத்தியை பற்றி மேலதிக பட்டுறைகள் ஏற்பாடு செய்து தொழில்நுட்ப வனிக ஆய்வுகள் செய்யும்போது அறிந்துகொன்ற உற்பத்திகளை பற்றி வனிக ஆதார அறிக்கைகள் வழங்கப்படும்.
சந்தைப்படுத்தல் மேம்படுத்தல்
விற்பனையின் வருங்கால வாடிக்கையாலர்கலை சென்றடைய , ஈர்க்க மற்றும் தொடற்புகள் வைத்துக்கொள் தொழில்நுட்பற்களுக்கு வசதிகள் வழங்குவதற்கான தொழில் நூட்ப அபிவிருத்தி சபையின் மாவட்ட,மாகான,மற்றும் தேசிய அலவின் சிரிய மற்றும் நடுத்துவான தொழில்முனைவோர்களுக்கான காட்சி அமைக்கப்படும் மேலும் குழு மூலம் வெளிப்புறவு நிருனங்கள் அமைக்கப்படும் காட்சிககளுக்கு கழந்துகொள்ளும் போது தொழில்நூட்ப காட்சிகளுக்கான பங்குபேரும் தொடர்புகள் மேம்படுத்தப்படும் இன்னும் சில விற்பனை அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகலாக உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பங்குபேர்வர்களிடம் வாங்குபவர் விற்பனையாலரின் நூட்பங்களை நடத்துதள் மற்றும் நடத்தும்துரை புத்திச்சாலித்தனமான போட்டி தேசிய மாகானத்தில் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் தொழில்துறையை ஊக்குிப்புதல்

சேவை பிரிவுகள்

சந்தைப்படுத்தல் உதவி

1.1 சந்தைப்படுத்தல் உதவிகள்
1.1.1 சந்தை வாய்புகள் - லக்கம் விற்பனை நிலையம்
1.1.2 சந்தை வாய்புகள் - துணை ஒப்பந்த பரிமாற்றம்

1.2 சந்தைப்படுத்தல் ஊக்குவிப்பு
1.2.1 தேசிய நிலை மற்றும் சர்வதேச அளவிலான கண்காட்சிகள்
1.2.2 தேசிய ரீதியிலான விருது வழங்கும் வைபவங்கள்

1.3 வசதியளிப்பு
1.3.1 ஸ்கிராப் உலோகங்கள் விழங்குகள் - கீரல் மேலான்மை வழங்குவதள்

சந்தை மதிப்பாய்வு விஜயங்கள்

ஏற்றுமதிக்காக திசைமுகப்படுத்தப்பட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர் கைத்தொழிலராளர்களுக்கு சர்வதேச கண்காட்சி, வர்த்த கண்காட்சி, மாநாடுகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கான சந்தை கற்கை விஜயங்களில் பங்கேற்பதற்கு வசதியளித்தல்

பிரிவுத் தலைவர்

திரு. எச்.எம்.எஸ். சமரகோன்
BSc. (Special) Business Administration
பணிப்பாளர் – சந்தைப்படுத்தல்