කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපව අමතන්න

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (ප්‍රධාන කාර්යාලය)

එක්ව ඔබේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගමු.

ඉදිරි කාර්යාලයීය මේසය (තොරතුරු කුටිය) කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාදායකයින්ට මූලික උපදේශන සපයනු ලබන අතර, අදාළ ක්‍රියාකාරී අංශවලින් හෝ දීප ව්‍යාප්ත පළාත් ජාලයෙන් වැඩිදුර සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා මණ්ඩලය සමඟ පහසුවෙන් සම්බන්ධ වීමට ඔවුන් අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි කරයි.

සම්බන්ධතා විස්තර

සභාපති

නම : වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම
දුරකතන අංකය : +94 112 607 175, +94 112 605 887
ෆැක්ස් : +94 112 607 002
විද්‍යුත් තැපෑල: chairman@idb.gov.lk

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

නම : එච්.එම්.එස් සමරකෝන් මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 368
ෆැක්ස් : +94 112 607 002
විද්‍යුත් තැපෑල: dg@idb.gov.lk

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන) වැඩබලන

නම : ඩබ්ලිව්.ඒ.පී. කපිල නිශාන්ත මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 319
ෆැක්ස් : +94 112 605 490
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන අංශය)

නම : චමින්ද රාමසුන්දර මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 434
ෆැක්ස් : +94 112 605 434
විද්‍යුත් තැපෑල: idbpersonal@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ - ඉංජිනේරු (ඉංජිනේරු අංශය)

නම : : ඩබ්ලිව්.ඒ.පී. කපිල නිශාන්ත මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 319
ෆැක්ස් : +94 112 605 490
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අංශය)

නම : රේණුකා ජයලත් මහත්මිය
දුරකතන අංකය : +94 112 632 156
ෆැක්ස් : +94 112 607 002
විද්‍යුත් තැපෑල: idbcedacs@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ - (මුල්‍ය අංශය)

නම
දුරකතන අංකය : +94 112 607 001
ෆැක්ස් : +94 112 607 001
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfindiv@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (කාර්මික ජනපද)

නම : අයි.එම්.ජේ. ඉලංගකෝන් මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 632 157
ෆැක්ස් : +94 112 632 157
විද්‍යුත් තැපෑල: idbestate@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය)

නම : නිලන්ත මුණසිංහ මහතා
දුරකතන අංකය : +94 114 213 472
ෆැක්ස් : +94 112 605 450
විද්‍යුත් තැපෑල: idblpd@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (අලෙවි අංශය)

නම : එච්.එම්.එස් සමරකෝන් මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 623 439
ෆැක්ස් : +94 112 607 003
විද්‍යුත් තැපෑල: idbmkd@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් අංශය)

නම : ජේ.ඩී.එච්.කේ සිල්වා මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 111
ෆැක්ස් : +94 112 605 111
විද්‍යුත් තැපෑල: planningidb@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය)

නම : පී.පී.පී.එස්. දික්වැල්ල මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 380
ෆැක්ස් : +94 112 605 380
විද්‍යුත් තැපෑල: idbrddgov@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය)

නම : හසමාලී සමරසිංහ මිය
දුරකතන අංකය : +94 112 930 747
ෆැක්ස් : +94 112 930 746
විද්‍යුත් තැපෑල: idbpld.rub@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ සේවා අංශය)

නම : එච්.ඒ.පී. ගුණවර්ධන මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 605 278
ෆැක්ස් : +94 112 623 846
විද්‍යුත් තැපෑල: tsdidb@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්

නම : බී.ඒ.එස්.එස්. හේරත් මහත්මිය
දුරකතන අංකය : +94 112 607 000
ෆැක්ස් : +94 112 607 002
විද්‍යුත් තැපෑල: bsecidb@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති)

නම : එස්.ටී. වේරණියගොඩ මහත්මිය
දුරකතන අංකය : +94 112 607 017
ෆැක්ස් : +94 112 607 002

සභාපතිවරයාගේ ගේ පුද්ගලික සහකාර

නම : සංජීවනී සෙනෙවිරත්න මිය
දුරකතන අංකය :
+94 112 607 175, +94 112 605 887
ෆැක්ස් : +94 112 607 002

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැපයුම් සහ ගබඩා)

නම : කේ.ඩී.ඒ. ආනන්ද මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 607 004
ෆැක්ස් : +94 112 607 004
විද්‍යුත් තැපෑල: supplyidb@gmail.com

අභ්‍යන්තර විගණක

නම : ජී.ජී. ලක්ෂිත ලක්මාල් මහතා
දුරකතන අංකය : +94 112 632 159
ෆැක්ස් : +94 112 632 159
විද්‍යුත් තැපෑල: idbinternalauditor@gmail.com

ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරි

නම : අමිල අබේරත්න මහතා
දුරකතන අංකය :
+94 112 611 445
ෆැක්ස් : +94 112 607 002

දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

අම්පාර

නම : කේ.එල්.ඒ. ආරියකීර්ති මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : කච්චේරි පාර, අම්පාර.
දුරකතන අංකය : +94 632 222 405
ජංගම : +94 71 628 11 81
විද්‍යුත් තැපෑල: amparaidb@gmail.com

අනුරාධපුර

නම : පී.පී.පී.කේ. ලියනගම මහතා
තනතුර: නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : අංක 185/10, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, අනුරාධපුර.
දුරකතන අංකය : +94 252 222 335,+94 252 225 659
ජංගම : +94 777 415 019, +94 718 055 571
විද්‍යුත් තැපෑල: idbanuradhapura@gmail.com

බදුල්ල

නම : හරීන්ද්‍ර යූ. රත්නායක මහතා
තනතුර: පළාත් අධ්‍යක්ෂ (ඌව)
ලිපිනය : අංක 11, මාර්ටින් සිල්වා මාවත, බදුල්ල.
දුරකතන අංකය : +94 552 222 470
ජංගම : +94 718 009 716, +94 777 223 628
විද්‍යුත් තැපෑල: idbbadulla@gmail.com

මඩකලපුව

නම ඒ.ඒ. දිසානායක මහතා
තනතුර: සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය 24 සින්නඋපාපොඩෙයි පාර, මඩකලපුව.
දුරකතන අංකය : +94 652 228 410
ජංගම : +94 714 418 083
විද්‍යුත් තැපෑල: idbbatticaloa@gmail.com

කොළඹ

නම: එම්.ජී. ශ්‍රීමාල් ජයතිලක මහතා, එච්. ඒ. වී.එල්.එස්.නවරත්න මහතා
තනතුර: පළාත් අධ්‍යක්ෂ (බස්නාහිර), ව්‍යපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : 98, 2 වන මහල, හයිලෙවල් ප්ලාසා, දෙල්කඳ, නුගේගොඩ.
දුරකතන අංකය : +94 112 815 009
ජංගම : +94 714 288 473, +94 714 396 529
විද්‍යුත් තැපෑල: idbcolombo@gmail.com

ගාල්ල

නම : එම්.ජී. බන්දුල මහතා
තනතුර: නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : අංක 347/5, මාතර පාර, කටුගොඩ, ගාල්ල.
දුරකතන අංකය : +94 912 227 034
ජංගම : +94 70 562 0862
විද්‍යුත් තැපෑල: idbgalle@gmail.com

ගම්පහ

නම කේ.ජී.සී. කුරුවිට මිය
තනතුර: ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : කච්චේරි සංකීර්ණය, ගම්පහ.
දුරකතන අංකය : +94 332 222 909
ජංගම : +94 716 010 505
විද්‍යුත් තැපෑල: idbgampaha@gmail.com

හම්බන්තොට

නම: එල්.වයි.සී. පුෂ් කුමාර මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : දෙහිගලන්ද, අම්බලන්තොට.
දුරකතන අංකය : +94 472 225 468
ජංගම : +94 70 704 2945
විද්‍යුත් තැපෑල: idbhambantota@gmail.com

යාපනය

නම : එස්. සිවගන්ගාදරන් මහතා, කේ. සසිකරන් මහතා
තනතුර: පළාත් අධ්‍යක්ෂ (උතුර), සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : නව ගොඩනැගිල්ල, 2 වන මහල, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය.
දුරකතන අංකය : +94 212 222 421
ජංගම : +94 779 497 924, +94 76 446 3205
විද්‍යුත් තැපෑල: idbjaffna@gmail.com

කළුතර

නම : ඒ.කේ.ඩී. පෙරේරා මහත්මිය
තනතුර: ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : අංක 1C ගොඩනැගිල්ල,
නව සාප්පු සංකීර්ණය, ගාලු පාර, කළුතර - දකුණ.
දුරකතන අංකය : +94 342 222 601
ජංගම : +94 710 482 008
විද්‍යුත් තැපෑල: idbkalutara@gmail.com

මහනුවර

නම: P.D.S.C. ද අල්විස් මිය
තනතුර: ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය, ජාතික නිවාස ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
යටිනුවර වීදිය, මහනුවර.
දුරකතන අංකය : +94 812 224 233, +94 812 201 696
ජංගම : +94 71 835 8059
විද්‍යුත් තැපෑල:idbkandy@gmail.com

කෑගල්ල

නම : එස්.ඒ.ජී. සේනානායක මහතා, එල්.ජේ.සී.ගුණතිලක මහතා
තනතුර: පළාත් අධ්‍යක්ෂ (සබරගමුව), ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය අංක: 24, වින්ස්ටන් වික්‍රමසිංහ මාවත, කෑගල්ල.
දුරකතන අංකය : +94 352 223 124
ජංගම : +94 714 429 841, +94 71 487 7416
විද්‍යුත් තැපෑල: idbkegalle@gmail.com

කිලිනොච්චි

නම : එස්. චදාචරන් මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : කච්චේරි ගොඩනැගිල්ල, කිලිනොච්චිය.
දුරකතන අංකය : +94 212 283 754
ජංගම : +94 773 738 765
විද්‍යුත් තැපෑල: idbkilinochchi@gmail.com

කුරුණෑගල

නම: එස්.එල්. කුඩාවිදානගේ මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, දෙවන මහල, කච්චේරි පාර, කුරුණෑගල.
දුරකතන අංකය : +94 372 223 212
ජංගම : +94 718 450 728, +94 766 687 295
විද්‍යුත් තැපෑල: idbkurunegala@gmail.com

මන්නාරම

නම : ජේ.එම්.ජේ.ඒ. ලැම්බට් මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම.
දුරකතන අංකය : +94 232 251 599
ජංගම : +94 770 233 399
විද්‍යුත් තැපෑල: idbmannar@gmail.com

මාතලේ

නම : ඩබ්.කේ.එම්.එස්.ටී බණ්ඩාර මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : අංක 132, මල්වත්ත පාර, මාතලේ.
දුරකතන අංකය : +94 662 223 160
+94 662 234 366
ජංගම :+94 776 089 206
විද්‍යුත් තැපෑල: idbmatale@gmail.com

මාතර

නම: ඕ. ජී.එස්.පෙරේරා මහත්මිය, එස්.කේ. විජේසිංහ මහතා
තනතුර: පළාත් අධ්‍යක්ෂ (දකුණු), සහකාර අධ්‍යක්ෂ - වැඩ බලන
ලිපිනය : අංක 19/2, අකුරැස්ස පාර, නූපේ, මාතර
දුරකතන අංකය : +94 412 222 001
ජංගම : +94 718 003 997, +94 718 050 825, +94 717 475 852
විද්‍යුත් තැපෑල: idbmatara@gmail.com

මොනරාගල

නම : ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්. වසන්ත කුමාර මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : බිබිල පාර, හුලංදාව, මොනරාගල.
දුරකතන අංකය : +94 552 276 097
ජංගම : +94 717 175 768
විද්‍යුත් තැපෑල: monaragalaidb@gmail.com

මුලතිව්

නම : පී. රමනන් මහතා
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය මනල් කුඩිඉරිප්පු, මුලතිව්.
දුරකතන අංකය : +94 212 290 209
ජංගම : +94 778 714 302
විද්‍යුත් තැපෑල: idbmullaitivu@gmail.com

නුවරඑළිය

නම: වසන්ත ලක්සිරි රත්නායක මහතා
තනතුර: ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : සමුපකාර ගොඩනැගිල්ල,
ලෝසන් වීදිය, නුවරඑළිය.
දුරකතන අංකය : +94 522 223 668
ජංගම : +94 713 776 711
විද්‍යුත් තැපෑල: idbnuwaraeliya@gmail.com

පොළොන්නරුව

නම : එච්.එම්.වයි.බී.එල්. හීන්කෙන්ද මහතා
තනතුර: ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : මෙත්සිරිපාය පරිපාලන සංකීර්ණය, බිම් මහල, නව නගරය, පොළොන්නරුව.
දුරකතන අංකය : +94 272 223 077
ජංගම : +94 718 157 994
විද්‍යුත් තැපෑල: idbpolonnaruwa@gmail.com

පුත්තලම

නම : එච්.එම්. ජයන්ත ප්‍රේමකුමාර මහතා
තනතුර: නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : අංක 84, කුරුණෑගල පාර, හලාවත.
දුරකතන අංකය : +94 322 222 093
ජංගම : +94 778 052 757
විද්‍යුත් තැපෑල: idbputtlam@gmail.com

රත්නපුරය

නම: ඩබ්ලිව්.ආර්.එන්. දීපගොඩ
තනතුර: වැඩ බලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ලිපිනය : දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, නව නගරය, රත්නපුර.
දුරකතන අංකය : +94 452 222 567
ජංගම : +94 703 840 319
විද්‍යුත් තැපෑල: idbratnapura@gmail.com

ත්‍රිකුණාමලය.

නම : : එස්.ඩබ්ලිව්.එස්.ජී. දිසානායක මහතා.
තනතුර: වැඩ බලන පළාත් අධ්‍යක්ෂ (නැගෙනහිර පළාත)
ලිපිනය : අංක 487 A, ආන්දම්කුලම, නුවර පාර, ත්‍රිකුණාමලය.
දුරකතන අංකය : +94 262 227 330
ජංගම : +94 711 233 070
විද්‍යුත් තැපෑල: idbtrincomalee@gmail.com

වවුනියාව

නම : ඩී.එම්.සී.කේ.කේ. දිසානායක මහතා
තනතුර: ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු
ලිපිනය : කච්චේරි සංකීර්ණය,
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය : +94 242 222 274
ජංගම : +94 714 482 860
විද්‍යුත් තැපෑල: idbvavuniya@gmail.com

මධ්‍යස්ථාන

සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නම : එච්.එම්.එන්.මුණසිංහ මහතා
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ලිපිනය : අංක 280/1 ඩි මෙල් පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව
දුරකථනය: +94 114 213 472
ෆැක්ස් : +94 112 605 450
විද්‍යුත් තැපෑල: idblpd@gmail.com

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධන හා සේවා මධ්‍යස්ථානය

නම හසමාලී සමරසිංහ මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ලිපිනය අංක 33, නව නුගේ පාර, පෑලියගොඩ
දුරකථනය: +94 112 930 747
ෆැක්ස් : +94 112 930 746
විද්‍යුත් තැපෑල: idbpld.rub@gmail.com

ලක්කම් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය

නම :
තනතුර : විකුණුම් කළමණාකරු
ලිපිනය : 615, ගාලු පාර, කටුබද්ද, මොරටුව.
දුරකථනය: +94 112 623 620
ෆැක්ස් : +94 112 623 620
විද්‍යුත් තැපෑල: idblakkam@gmail.com
WhatsApp : 0701596710

යෝග්‍ය තාක්ෂණ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නම : ජානකී ජයවර්ධන මිය
තනතුර : : ඉංජිනේරු
ලිපිනය : කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, ATRDC, පන්නල
දුරකථනය: +94 37 2 246 029 / +94 71 1491626
ෆැක්ස් : +94 37 2 246 029
විද්‍යුත් තැපෑල:idbatc@gmail.com

පොදු සේවා මධ්‍යස්ථානය (CSC) - මාතර

නම : Mr. G. S. Nanayakkara
තනතුර : යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
ලිපිනය : අකුරැස්ස පාර, නූපේ
දුරකථනය: +94 41 222 2907
ෆැක්ස් : 
විද්‍යුත් තැපෑල: commonservicecentre@gmail.com

විද්‍යුත් ලෝහාලේපන මධ්‍යස්ථානය - පෑලියගොඩ

නම හසමාලී සමරසිංහ මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ලිපිනය අංක 33, නව නුගේ පාර, පෑලියගොඩ
දුරකථනය: +94 11 2 942 364
ෆැක්ස් : +94 11 2 942 364
විද්‍යුත් තැපෑල: epcidb_sl@gmail.com

පිත්තල භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථානය

නම : ආර්.ජී. පාලිත පුෂ්පකුමාර මහතා
තනතුර : යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
ලිපිනය 
දුරකථනය: ++94 11 2 632 486 Ext 144
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල:idbeng@gmail.com

පාවහන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

නම : නිලන්ත මුණසිංහ මහතා
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ලිපිනය : වාරියපොල
දුරකථනය: +94 71 4462197
ෆැක්ස් : +94 112 605 450
විද්‍යුත් තැපෑල: idblpd@gmail.com