කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

IDB ප්‍රකාශන

මුල් පිටුව >> සේවා >>   IDB Publications

IDB ප්‍රකාශන

"කර්මන්ත" සඟරාව

තාක්ෂණික තොරතුරු

ස්වයං රැකියා පිළිබඳ අත්පොත්

අත් පත්‍රිකා

වෙළඳපල වාර්තා

ව්‍යාපෘති වාර්තා

නිෂ්පාදන ආකෘතිය

Get Up Stand Up – Sinhala

අමතන්න

+94 112 605 326 / 123
idblibrary1969@gmail.com
ANNOUNCEMENTS
Close