கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

RAK – SRI LANKA BUSINESS FORUM & TRADE FAIR 2024

RAK – SRI LANKA BUSINESS FORUM & TRADE FAIR 2024
17TH – 20TH APRIL 2024 AT RAK EXPO CENTER, UNITED ARAB EMIRATES

Chamber of Tourism & Industry Sri Lanka, No. 20, Vauxhall Street, Colombo 02.
Contact Details –
Kaushalya: +94 77 071 5595
A.M. Jaufer (President): +94 77 197 8000
Donald Rajapaksha (National Organizer): +94 77 973 4935 | +94 76 535 3232
Email – info@chambertourism.com / info@rak-srilankatradefair.com
Website: www.rak-srilankatradefair.com

    எண்ணிக்கை தலைப்பு நடுத்தர இணைப்பு
    1 Stall Details ஆங்கிலம் பார்க்க