கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

7th Food Bangladesh International Expo 2024

7th Food Bangladesh International Expo 2024
09th – 11th June 2024, Dhaka, Bangladesh

The 7th FOOD BANGLADESH INTERNATIONAL EXPO 2024’ is scheduled to be held from 09th to 11th June 2024, will be a showcase of the food based products and service industry. This show provides ample opportunity to see the latest offerings in the market as well as to the business visitor to carry out networking in a highly enabled environment.

This event is a place to find business partners and strategic alliances for manufacturing, outsourcing, sub-contracting, design and development as well as direct marketing. This will be a perfect platform for manufacturers & suppliers to showcase their food products/ services / hospitality sector and the Expo will assemble agents, distributors, importers, trading companies, wholesalers, retailers, hotels, business representatives’ restaurants, consumers and other bulk purchasers.

The Fact Sheet, Post Show Report. Floor Plan of the Main Hall and Hall arrangement are attached and more details about the event are available at  https://www.cems-foodexpo.com/

Duly completed application forms should be reached : Director / Marketing & Supply Chain Division, Industrial Development Board, 615, Galle Road, Katubedda on or before 05th January 2024 to ceylonproducts@idb.lk. For further details, please contact 112 623 439, 077 8037569

    எண்ணிக்கை தலைப்பு நடுத்தர இணைப்பு
    1 Annx 01-Factsheet - 7th Food BD 2024 ஆங்கிலம் பார்க்க
    2 Annex 02-Postshow - 6th Food BD Int'l Expo 2023 ஆங்கிலம் பார்க்க
    3 Annex 03-Hall 2 - 7th Food Agro BD 2024_3 Oct 2023 Main ஆங்கிலம் பார்க்க
    4 Annex 04-Birds Eye View - 7th Food Agro BD 2024_3 Oct 2023 ஆங்கிலம் பார்க்க
ANNOUNCEMENTS
Close