කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

මුල් පිටුව >>     අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්

වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම
සභාපති

බී.ඒ.ටී. රුද්‍රිගු
භාණ්ඩාගාර නියෝජිත
අතිරේක අධ්‍නරාල්
රාජ්ය ව්‍යපාර්තමේන්තුව
මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය

S.H.I.V.කුමාර් මහතා
Ex-officio – IDB
අතිරේක අධ්‍නරාල්
සංවර්ධන මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව
මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය

කුමුදු මීගහගේ මහතා
Ex-officio – IDB
අධ්‍යක්‍ෂක
වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය

 එස්.එච්. ප්‍රනාන්දු මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නිරීක්ෂක
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

එච්.ආර්.පී. පීරිස් මහතා
IDB - මණ්ඩල සාමාජික
සුරංග මෙන්ඩිස් මහතා
IDB - මණ්ඩල සාමාජික

රංජිත් කිරිඇල්ල මහතා
IDB - මණ්ඩල සාමාජික

පී සාරද මාවිටගම මහතා
IDB - මණ්ඩල සාමාජික

පී.එල්.යූ. රත්නමලල මහතා
IDB - මණ්ඩල සාමාජික

ANNOUNCEMENTS
Close