කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අලෙවි අංශය

මුල් පිටුව >> අංශය >>   අලෙවිකරණය

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට දේශීය හා විදේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ තරඟ කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.

අංශය මගින් සපයනු ලබන සේවාවන්

\

කාර්මික ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම/ජාතික ප්‍රදර්ශන සහ වෙළඳ ප්‍රදර්ශන සඳහා සහභාගී වීම

\

දිවයින පුරා සිටින තෝරාගත් ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකයින්/කාර්මිකයින් මෙන්ම ස්වයං රැකියාලාභීන් සඳහා ජාතික සම්මාන උළෙල සංවිධානය කිරීම

\

"ලක්කම්" අලෙවි මධ්‍යස්ථානයේ විකුණුම් පහසුකම් සැපයීම

\

අතුරු කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් හුවමාරු සඳහා පහසුකම් සැලසීම

\

වාත්තු, සැහැල්ලු ඉංජිනේරු, කම්මල්කරු සහ අනෙකුත් ලෝහ වාත්තු සහ ශිල්පීය කර්මාන්තවල නිරත කර්මාන්තකරුවන්ට සහනදායී මිල ගණන් යටතේ අමුද්‍රව්‍ය/අබලි ද්‍රව්‍ය ලබා දීම.

\

කර්මාන්ත/ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය සහ සංවර්ධනය සඳහා අලෙවිකරණ සහාය සහ උපදේශන සේවා සැපයීම

අංශ

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන

ව්‍යවසායක සංවර්ධන

තාක්ෂණික සේවා

ඉංජිනේරු

සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන්

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

අලෙවි

සැලසුම්

කාර්මික ජනපද

අලෙවිකරණ සහාය

පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර හරහා කර්මාන්තකරුවන්ට අලෙවිකරණ සහාය ලබාදීමට අලෙවි අංශය කැපවී සිටී.
ලක්කම් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය

උපදේශනය
වඩාත්ම ලාභදායී උපාය මාර්ග දිගු කාලීනව සාමාන්‍යයෙන් සැලසුම් කර ඇත. මීට අමතරව ප්‍රාදේශීය උපායමාර්ගික සැලසුම් සංවිධානයේ සමස්ත උපායමාර්ගික සැලසුම් සමඟ සහ අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු සැලසුම් සමඟ ද ඒවා සමපාත විය යුතුවේ . ඒ අනුව වෙළඳපල සහ තරඟකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් උපදේශන අපේක්‍ෂිත සමාගමේ ස්ථාවරය දැනගැනීම වැදගත් වේ. එබැවින්, අලෙවිකරණ අංශය වෙළඳපල ශක්‍යතා වාර්තා ලිවීමට සම්බන්ධ වන අතර, වෙළඳපල සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ හඳුනාගත් අනුරූපී නිෂ්පාදන පිළිබඳ වෙළඳපල ශක්‍යතා වාර්තා සැකසීම, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය, වෙළඳ නාමකරණය, ඇසුරුම්කරණය සහ ඉල්ලීම මත වෙළඳපල තොරතුරු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උපදේශන ලබා දීම සඳහා පහසුකම් සපයයි. නව වෙළඳපල සංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩිදුර වැඩමුළු වරින් වර සංවිධානය කරමින් කාර්මික වෙළඳපල සමීක්ෂණ සිදු කරන අතර හඳුනාගත් පවතින නිෂ්පාදන පිළිබඳ වෙළඳපල ශක්‍යතා වාර්තා සකස් කරනු ලබයි.
අලෙවිකරණ ප්‍රවර්ධන කටයුතු
අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීමට, ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ සම්බන්ධකම් පැවැත්වීමට කර්මාන්තකරුවන්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය දිස්ත්‍රික්, පළාත් සහ ජාතික මට්ටමින් ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කරයි. තවද මණ්ඩලය විසින් බාහිර ආයතනයන් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රදර්ශන සඳහා සහභාගී වන අතර කාර්මික ප්‍රදර්ශන සඳහා සහභාගී සම්බන්ධතා ගොඩනඟයි. තවත් අලෙවිකරණ ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් නම්, ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර සහභාගිවන්නන් සමඟ ගැණුම්කරු-විකුණුම්කරුවන්ගේ රැස්වීම් මෙහෙයවීම සහ කර්මාන්තකරුවන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ජාතික, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අංශ අනුව තරඟ සහ ප්‍රචාරණ පැවැත්වීමයි.
පහසුකම් සැලසීම

සේවා කාණ්ඩ

අලෙවිකරණය සහ විකුණුම්

1.1 අලෙවිකරණ සහාය
1.1.1 වෙළඳපල අවස්ථා - ලක්කම් වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය
1.1.2 වෙළඳපල අවස්ථා - උප කොන්ත්‍රාත් ඒකකය

1.2 අලෙවිකරණ ප්‍රවර්ධනය
1.2.1 ජාතික මට්ටමේ සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ප්‍රදර්ශන
1.2.2 ජාතික මට්ටමේ සම්මාන උළෙල

1.3 පහසු කිරීම
1.3.1 අබලි ලෝහ සැපයීම - අබලි කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

වෙළඳපල අධ්‍යයන චාරිකා

ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන, වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, සංසද සහ රැස්වීම් සඳහා වෙළඳපල අධ්‍යයන චාරිකා සඳහා සහභාගී වීමට අපනයනය ඉලක්ක කරගත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලට පහසුකම් සැලසීම.
අංශයේ සම්බන්ධතා විස්තර
සම්බන්ධතා අංකය – 011 260 7003
විද්‍යුත් තැපෑල - idbmkd@gmail.com

අංශ ප්‍රධානී

එච්.එම්.එස් සමරකෝන් මහතා
BSc. (විශේෂ) ව්‍යාපාර පරිපාලනය
අධ්‍යක්ෂ - අලෙවිකරණය

ANNOUNCEMENTS
Close