කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සාරාංශය

මුල් පිටුව >>   සාරාංශය
අපි ගැන

සාරාංශය

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB) යනු කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. එය 1969 අංක 36 දරන කාර්මික සංවර්ධන පනත මගින් බල ගැන්වේ. මෙම පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික අංශය සංවර්ධනය කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය ආයතනය කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වේ.

දැක්ම
මෙහෙයුම
උපායමාර්ගික අවධානය

ශ්‍රී ලංකාව පුරා විහිද ඇති සියලු ආකාරයේ කර්මාන්ත සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති සියලුම කර්මාන්ත දිරිගැන්වීමට, ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය උපායමාර්ගික, තාක්ෂණික සහ වාණිජ්‍ය පදනම සැපයීම.

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය මුල්‍ය ස්වාධිපත්‍ය අත්පත් කැරගත් දේශීය සහ ගෝලීය වශයෙන් තිරසාර කාර්මික වර්ධනයක් කරා යාම.

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති

වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම
සභාපති - ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය

+94 112 607 175, +94 112 605 887

chairman@idb.gov.lk

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ විෂය පථයට අයත් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම මහතා 2022 සැප්තැම්බර් 15 වැනි දින මොරටුව, කටුබැද්ද, 615, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

සංවිධාන ව්‍යූහය

  • ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධානත්වය දරනු ලබන්නේ කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරන ලද සභාපතිවරයෙකු සහ සාමාජිකයින් නව දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසිනි.
  • සභාපතිවරයාට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකුගේ සහය හිමි වන අතර ඔහු යටතේ ඇති ක්‍රියාකාරී අංශවල ප්‍රධානත්වය දරන අධ්‍යක්ෂවරුන් නව දෙනෙකු වේ. මණ්ඩලය විසින් කර්මාන්ත සඳහා සපයනු ලබන සේවාවන් සඳහා එම ක්‍රියාකාරී අංශ වගකිව යුතුය.
  • සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ජාලය හරහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නංවාලීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශයේ විෂය පථයට අයත් වේ.
  • ඉදිරි කාර්යාලයීය මේසය (තොරතුරු කුටිය) කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන සේවාදායකයින්ට මූලික උපදේශන සපයනු ලබන අතර, අදාළ ක්‍රියාකාරී අංශවලින් හෝ දීප ව්‍යාප්ත පළාත් ජාලයෙන් වැඩිදුර සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා මණ්ඩලය සමඟ පහසුවෙන් සම්බන්ධ වීමට ඔවුන් අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි කරයි.
ANNOUNCEMENTS
Close