කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පුස්තකාලය

මුල් පිටුව >> සේවා >>   පුස්තකාලය

IDB පුස්තකාලය

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය - සේවා ගාස්තු

\

දිනපතා - රු. 100.00

\

මාස තුනක් - රු. 350.00

\

මාස හයක් - රු. 500.00

\

වසරක් - රු. 700.00

කටුබැද්ද ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති පුස්තකාලය සතියේ දිනවල පෙරවරු 8.30 සිට සවස 4.15 දක්වා මහජනතාව සඳහා විවෘතව පවතී.
\

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පුස්තකාලය ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත සඳහා මිල කළ නොහැකි සේවාවක් ඉටු කරයි, ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත සඳහා කැප වූ පුස්තකාල අතර, IDB පුස්තකාලය ප්‍රමුඛ වේ. වසර 36ක් පුරා දිවෙන මෙම පුස්තකාලය හුදු පොත් එකතුවකට වඩා වැඩිය. එය කාර්මික තොරතුරු වල සම්පත් පදනමක් ද වේ. ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත සඳහා තාක්ෂණික තොරතුරු, දේශීය/විදේශීය යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබඳ යන්ත්‍රෝපකරණ විස්තර, දැනට සිටින කර්මාන්තකරුවන් මෙන්ම නවකයින් මුහුණ දෙන තර්ජන පිළිබඳ තොරතුරු සහ ඒවාට වඩා හොඳින් මුහුණ දෙන ආකාරය

\

දේශීය හා විදේශීය සුදුසු තාක්‍ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු, වෙළඳපල තොරතුරු, ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ තොරතුරු, පුහුණු ව්‍යවසායකයින්, තොරතුරු තාක්‍ෂණය යන පොත්වලින් ආවරණය වන මාතෘකා 20000 ඉක්මවන අතර ඒවා පුස්තකාලයෙන් සොයාගත හැකිය. මීට අමතරව දේශීය/විදේශීය සඟරා 50 ක් පමණ නිතිපතා එකතු කරනු ලැබේ. විෂයයන් මත පදනම් වූ විශ්වකෝෂ, විෂය අත්පොත්, ව්‍යාපෘතිය

\

වාර්තා, යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රමිති පිළිබඳ තොරතුරු, විෂය වාර්තා, තොරතුරු මූලාශ්‍ර, සංඛ්‍යාන තොරතුරු, දත්ත සහ නාමාවලි එකතුවෙහි කැපී පෙනේ.

\

පොත් හැරුණු විට, CD තැටි විශාල එකතුවක් ද ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. තොරතුරු බෙදා හැරීමේ පහසුව සඳහා පුස්තකාල එකතුව පරිගණක ගත කර ඇත.

\

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍යම අංශයේ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා කැප වූ පුස්තකාලයක්, එය කර්මාන්තකරුවන්, පාසල් උපාධි අපේක්ෂකයින්, කථිකාචාර්යවරුන්, පර්යේෂකයන් සහ ව්‍යවසායකයින් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ.

කාර්මික තොරතුරු සේවා

\

විමසීම් පිළිතුරු සේවාව

\

වත්මන් අන්තර්ගතය

\

යන්ත්‍රෝපකරණ තොරතුරු

\

SMI නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රචාරණය, පුස්තකාල පොත් අන්තර්ගතය, IDB වෙබ් හරහා නව පැමිණීම්

\

ප්‍රකාශන විකිණීම

\

ඡායා පිටපත් සේවාව

පටුන පිටු සේවය

පුස්තකාල නවතම ප්‍රකාශන

කාර්මික සහ තාක්ෂණය

ව්‍යාපෘති වාර්තා

වෙළඳපල වාර්තා

අත් පත්‍රිකා

ස්වයං රැකියා පිළිබඳ අත්පොත්

තාක්ෂණික තොරතුරු

"කර්මන්ත" සඟරාව

අමතන්න

+94 112 605 326 / 123
idblibrary1969@gmail.com
ANNOUNCEMENTS
Close