කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පුස්තකාලය

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය - සේවා ගාස්තු

\

දිනපතා - රු. 100.00

\

මාස තුනක් - රු. 350.00

\

මාස හයක් - රු. 500.00

\

වසරක් - රු. 700.00

කටුබැද්ද ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති පුස්තකාලය සතියේ දිනවල පෙරවරු 8.30 සිට සවස 4.15 දක්වා මහජනතාව සඳහා විවෘතව පවතී.

කාර්මික තොරතුරු සේවා

\

විමසීම් පිළිතුරු සේවාව

\

වත්මන් අන්තර්ගතය

\

යන්ත්‍රෝපකරණ තොරතුරු

\

SMI නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රචාරණය, පුස්තකාල පොත් අන්තර්ගතය, IDB වෙබ් හරහා නව පැමිණීම්

\

ප්‍රකාශන විකිණීම

\

ඡායා පිටපත් සේවාව

පටුන පිටු සේවය

පුස්තකාල නවතම ප්‍රකාශන

කාර්මික සහ තාක්ෂණය

ව්‍යාපෘති වාර්තා

වෙළඳපල වාර්තා

අත් පත්‍රිකා

ස්වයං රැකියා පිළිබඳ අත්පොත්

තාක්ෂණික තොරතුරු

"කර්මන්ත" සඟරාව

ANNOUNCEMENTS
Close