කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

පාරිභෝගික ප්රතිචාර

පියවර 2න් 1

පාරිභෝගික සේවා ප්‍රතිපෝෂණ පෝරමය

ඔබගේ අදහස් ඉතා අගය කොට සලකනු ලැබේ (ඔබේ විස්තර තෙවන පාර්ශවයකට විකිණීම හෝ කුලියට දීම සිදු නොවේ).

*අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රය

සේවා අපේක්ෂාවන්

සේවාව පිළිබඳ අදහස්

විශිෂ්ටයිහොඳයිසාධාරණහොඳ නැහැඉතා නරකයි
අනුග්රහයෙනි
විශිෂ්ටයි
හොඳයි
සාධාරණ
හොඳ නැහැ
ඉතා නරකයි
කාර්යක්ෂමතාව / ඉක්මන් බව
විශිෂ්ටයි
හොඳයි
සාධාරණ
හොඳ නැහැ
ඉතා නරකයි
ප්‍රතිචාරයේ විස්තීර්ණ බව
විශිෂ්ටයි
හොඳයි
සාධාරණ
හොඳ නැහැ
ඉතා නරකයි
ඔබ සේවා මට්ටම තක්සේරු කරන්නේ කෙසේද?
විශිෂ්ටයි
හොඳයි
සාධාරණ
හොඳ නැහැ
ඉතා නරකයි