කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඉල්ලුම් පත්‍ර

මුල් පිටුව >> ප්‍රකාශනය >>   ඉල්ලුම් පත්‍ර

පරිගණක දෘඩාංග සඳහා අයැදුම්පත

පාවහන් හා සම් කර්මාන්ත පුහුණුව සඳහා අයැදුම් පත්‍රය

කර්මාන්ත සඟරාව - වාර්ෂික දායකත්වය

ඉඩම් සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය - අයැදුම්පත

Application for Sub contract

තොරතුරු කුටිය

ව්‍යවසායන් තේරීම් සඳහා තොරතුරු පත්‍රිකාව

ANNOUNCEMENTS
Close