කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

මුල් පිටුව >> අංශය >>   රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධන හා සේවා මධ්‍යස්ථානය ලෝක බැංකුවේ උපදෙස් හා මූල්‍ය ආධාර යටතේ රබර් නිෂ්පාදන සහ සංවර්ධනය සම්බන්ධ කර්මාන්තකරුවන් සඳහා සේවා සැපයීම අරමුණෙන් 1980 දී පෑලියගොඩදී ආරම්භ කරන ලදී. රසායනාගාර පරීක්ෂණ පහසුකම්, ව්‍යාප්ති හා උපදේශන සේවා, අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකුල ලෙස ස්වභාවික හා කෘතිම සින්තටික් රබර් සංයෝග කිරීම, රසායනික සහ අනෙකුත් සැකසුම්කාරක අලෙවිය මෙම මධ්‍යස්ථානයෙන් සිදු කෙරේ. අමු රබර් සැකසීමෙන් අගය එකතු කළ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ද්‍රව්‍යමය ගුණ සහිත සහ පිළිගත් ගෝලීය ගුණාත්මක රබර් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයෙකු වීමට හැකිවීම පිළිබඳව කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය සාඩම්බර වන්නේය.

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධන සහ සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් තාක්ෂණික සේවා සහ තොරතුරු, විශේෂඥ උපදේශන, රබර් සහ රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සම්බන්ධ උපදේශන සේවා යනාදිය සපයයි. මෙම අංශය සාමූහිකව ඝන ටයර්, රබර් කිරි අත්වැසුම්, රබර් පටි, බීඩින්, පැදුරු, වෙනත් විවිධ භාණ්ඩ වැනි විවිධ භාණ්ඩ වලින් සමන්විත නිෂ්පාදන පෙළක් ඇත. නිෂ්පාදකයාට වෙළඳපොලේ දැඩි තරඟකාරී අවශ්‍යතා වලට ගැලපෙන ලෙස සේවාවක් සැපයීමට මෙහි තාක්ෂණවේදීන්ගේ සහ නිර්මාණකරුවන්ගේ ප්‍රමාණික දැනුම සහ පළපුරුද්ද උපයෝගී වෙයි.

මෙම අංශය මගින් සපයනු ලබන අනෙකුත් සේවාවන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

  • නිෂ්පාදන සහ ක්‍රියාවලි සංවර්ධනය 
  • පරීක්ෂණ පහසුකම් සහ තත්ත්ව සහතිකය
  • තාක්ෂණික උපදේශන සහ දිගුදුර සේවා
  • අර්ධ වාණිජ සේවා සැපයීම
  • අධ්‍යනය සහ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු තුලින් ආයතනවලට දායකත්වයක් සපයන අතර ඒ අනුව පොදුවේ කර්මාන්ත අතර සම්බන්ධතා පවත්වයි.

අංශය මගින් සපයනු ලබන සේවාවන්

\

ව්‍යාප්ති සහ උපදේශන සේවා

$

ව්‍යාපෘති සැකසීම සහ ඇගයීම

$

යන්ත්‍රාගාර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ පිරි සැලසුම් කිරීම

$

ක්‍රියාවලි තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම

$

තාක්ෂණික ගැටළු සහ ගැටළු විසඳීම

$

වැඩසටහන් පැවැත්වීම (දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, ආදර්ශන, තාක්ෂණ හුවමාරු වැඩසටහන්, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු)

$

ප්‍රදර්ශන සඳහා සහභාගී වීම

$

මූලික වෙළඳපල උපදෙස් සැපයීම සහ උප කොන්ත්‍රාත් කිරීම

$

යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම

\

තත්ත්ව පාලනය සහ නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම

$

තත්ත්ව සහතිකය - රබර් සංයෝග

$

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව අමුද්‍රව්‍ය, රබර් සංයෝග පරීක්ෂා කිරීම

\

නිෂ්පාදන සහ ක්‍රියාවලි සංවර්ධනය

$

රබර් නිමි භාණ්ඩ සහ රබර් සංයෝජන නිෂ්පාදනය සහ සංවර්ධනය කිරීම

$

නියැදි නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය

$

කැපීම් අච්චු හා මෝල්ඩින්පරීක්ෂාව පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම

\

අර්ධ වාණිජ කටයුතු

$

අවශ්‍යතාව පරිදි වියළි රබර් සහ කෘතීම රබර් ලේටෙක්ස් සංයෝග කිරීම

$

ලෝහ බන්ධන සහ අච්චු ගලවාලීමේ කාරක සඳහා රබර් ලබා දීම

$

පවතින යන්ත්‍ර භාවිතය සඳහා පහසුකම් සැලසීම

අංශයේ සම්බන්ධතා විස්තර
ජේ.ඒ.කේ.කේ. ජයසූරිය
නිල දුරකථන අංකය – +94112930747 /+94112930747
විද්‍යුත් තැපෑල - idbpld.rub@gmail.com

අංශ

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන

ව්‍යවසායක සංවර්ධන

තාක්ෂණික සේවා

ඉංජිනේරු

සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන්

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

අලෙවි

සැලසුම්

කාර්මික ජනපද

අංශ ප්‍රධානී

අංශ සාමාජිකයන්

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම
විෂය : සමස්ත අංශයේ තොරතුරු
දුරකථනය අංකය :+94112930747
දිගුව:19
ජංගම සම්බන්ධතා :
විද්‍යුත් තැපෑල :idbpld.rub@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

නම : ජේ.ඒ.කේ.කේ. ජයසූරිය මහතා
විෂය : කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂාව සහ සංවර්ධනය සහ විමසීම්
දුරකථනය අංකය :+94112930747
දිගුව:24
ජංගම සම්බන්ධතා :+94718331079
විද්‍යුත් තැපෑල :idbpld.rub@gmail.com

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

නම
විෂය : ව්‍යාප්ති සහ උපදේශන සේවා
දුරකථනය අංකය :+94112930747
දිගුව:17
ජංගම සම්බන්ධතා :
විද්‍යුත් තැපෑල :idbpld.rub@gmail.com

සංවර්ධන නිලධාරී

නම : එස්.එන්.ඊ සෙනෙවිරත්න මහතා
විෂය : තත්ත්ව පාලනය සහ නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම
අර්ධ වාණිජ කටයුතු
දුරකථනය අංකය :+94112930747
දිගුව:24
විද්‍යුත් තැපෑල :idbpld.rub@gmail.com

ANNOUNCEMENTS
Close