කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සම් භාණ්ඩ සහ පාවහන් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා මධ්‍යස්ථානය

මුල් පිටුව >> අංශය >>   සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන්
සම්භාණ්ඩ සහ පාවහන් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා මධ්‍යස්ථානය (CDLP&F) 1998 දී ශ්‍රී ලංකාවේ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සහ පාවහන් නිෂ්පාදන අංශයේ දියුණුව සඳහා පිහිටුවන ලදී. මෙම මධ්‍යස්ථානය පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ අංශය සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. පුහුණු ශ්‍රමිකයින් සැපයීම, තොරතුරු සැපයීම මගින් සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන් සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සපයයි. කටුබැද්ද ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය උප මධ්‍යස්ථානය හරහා මෙම සේවාවන් සපයනු ලැබේ.

අංශය මගින් සපයනු ලබන සේවාවන්

\

තාක්ෂණ හුවමාරු වැඩමුළු

$

මූලික පාවහන් තාක්ෂණය

$

පාවහන් කර්මාන්තයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර නඩත්තු කිරීම

$

සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

$

සපත්තුවල ඉහළ කොටස මැසීම

$

පාවහන් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම සහ තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීම

$

තත්වයෙන් උසස් බෑග් නිෂ්පාදනය

\

සැලසුම් සහ රටා සෑදීමේ පුහුණුව

\

නව්‍ය අදහස් සහ තොරතුරු

තවද මෙම මධ්‍යස්ථානය පාවහන් සහ සම් ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා තාක්ෂණය සහ පුහුණුව යන දෙඅංශයෙන්ම මෙන්ම පවතින කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය දැනුම සහ තොරතුරු ලබා දී නව්‍ය සහ නිර්මාණාත්මක ව්‍යාපාරික මාර්ග වලට අවතීරණය වීමටත් මාර්ගෝපදේශ සැපයීමත් සිදුකරයි.

\

නවීන වෙළඳාම හා යන්ත්‍රෝපකරණ පිලිබඳ තොරතුරු

පාවහන් සහ සම් කර්මාන්තවල භාවිතා වන නවීන තාක්‍ෂණය පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම සහ සුදුසු කර්මාන්ත වෙත තාක්‍ෂණ මාරු කිරීම.
\

කර්මාන්ත සඳහා පුහුණු ශ්‍රමය

සාර්ථක ලෙස පුහුණු වූ පිරිස් සැපයීම මගින් සමාගම්/කුඩා හා මධ්‍ය කර්මාන්ත ආයතනයන් හි හි මානව සම්පත් අවශ්‍යතා සපුරාලීම.

\

පෙරවැඩුම් පහසුකම් සැපයීම

\

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය අතර සම්බන්ධයක් ඇති කිරීමට සහාය වීම

\

විකුණුම් සහ ප්‍රවර්ධන සිදුවීම් සංවිධානය කරන්න

\

සාම්පල සෑදීම

ඉල්ලීම මත නිශ්චිත නිෂ්පාදන සඳහා නියැදි සෑදීම සහ උපදෙස්.
\

විවිධ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් පුහුණු කිරීම

ආබාධිත, විශ්‍රාමික සේවා පුද්ගලයින්, පුනරුත්ථාපනය වූ තරුණයින්, රැඳවියන් සහ මන්ද බුද්ධික පුද්ගලයින්ට තම ජීවනෝපාය ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම.
අංශයේ සම්බන්ධතා විස්තර
සම්බන්ධතා අංකය – 011 4 213472
විද්‍යුත් තැපෑල - idblpd@gmail.com

අංශ

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන

ව්‍යවසායක සංවර්ධන

තාක්ෂණික සේවා

ඉංජිනේරු

සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන්

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

අලෙවි

සැලසුම්

කාර්මික ජනපද

අංශ ප්‍රධානී

: නිලන්ත මුණසිංහ මහතා
Bsc
සහකාර අධ්‍යක්ෂක

අංශ සාමාජිකයන්

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

නම : එච්.එම්.එන්.මුණසිංහ මහතා
විෂය : (ව්‍යාපාර පරිපාලනය)
දුරකථනය අංකය :011 4 213472
ජංගම සම්බන්ධතා : 0714462197
විද්‍යුත් තැපෑල : idblpd@gmail.com

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු

නම : නිශාන්ත අබේතුංග මහතා
විෂය : පුහුණුව
දුරකථනය අංකය : 011 4 213472
ජංගම සම්බන්ධතා : 071 2803868
විද්‍යුත් තැපෑල : idblpd@gmail.com

ANNOUNCEMENTS
Close