කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

නිෂ්පාදන ආකෘතිය

මුල් පිටුව >> ප්‍රකාශනය >>   නිෂ්පාදන ආකෘති

කුරුඳු කුඩු

මුරුංගා කුඩු

කල් තබා ගන්නා ලද ඉඟුරු සහ ඉඟුරු දෝසි

ගොරකා කල්කය

ක්ෂණික පිටි මිශ්‍රණ නිෂ්පාදනය

ජුජුබ්ස් සහ මාෂ්මෙලෝ නිෂ්පාදනය

පිළිගැන්වීමට සුදානම් කළ ඉඟුරු බීම

තල බෝල හා තල කැරැලි නිෂ්පාදනය

කාමරංගා ජෑම්

පිරිසුදු පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය

ලුණුදෙහි නිෂ්පාදනය

චට්නි නිෂ්පාදනය

කෙසෙල් චිප්ස්

ANNOUNCEMENTS
Close