කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අබලි ලෝහ ව්‍යපෘතිය

අබලි ව්‍යපෘතිය

\

රජයේ ආයතනවලින් බැහැර කරන ලද කරන ලද ෆෙරස්, නිෆෙරස් සහ වෙනත් ආශ්‍රිත ද්‍රව්‍ය වැනි ලෝහ අවශේෂ එකතු කර බෙදා හැරීමට IDB වෙත බලය ලබා ඇත.

\

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුව, එකඟ වූ මිල ගණන් යටතේ ආයතන, සැහැල්ලු ඉංජිනේරු සහ වාත්තු කර්මාන්තකරුවන්ට අමුද්‍රව්‍ය මේවා ලෙස විකිණීම සිදු කෙරේ.

\

කැබිනට් තීරණයට අනුව පත් කරන ලද මිල කමිටුවක් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන සහනාධාර මිල යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචි වී සිටින පුද්ගලයින්.

මෙම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් නම්,

\

ඇලුමිනියම් සහ පියුටර් මත පදනම් වූ නිෂ්පාදන

\

තඹ සහ පිත්තල පදනම් වූ නිෂ්පාදන

\

ඊයම් මත පදනම් වූ නිෂ්පාදන

\

වාත්තු-යකඩ පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන

\

යකඩ පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන

\

ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, බැටරි ආරෝපණ මෝටර නිෂ්පාදනය සහ අලුත්වැඩියා කිරීම

\

බැටරි ආරෝපක නිෂ්පාදනය සහ අලුත්වැඩියා කිරීම

\

Black smithy

අබලි ලෝහ ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත

අබලි ලෝහ බෙදුම්පොල

macbook-front

කර්මාන්ත අංශයේ දියුණුව සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ගතික කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. රජයේ පුළුල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ රට තුළ කාර්මික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වගකීම දරන ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය එයයි. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් රටේ ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා කර්මාන්ත අංශය සඳහා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය දිරිමත් කරයි.