කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

රසායනාගාරය

මුල් පිටුව >> සේවා >>   Food Laboratory

ආහාර රසායනාගාරය

පහත කරුණු සඳහා සහතික ලබා දෙයි.

\

SLS සහ අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සඳහා නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම

\

වෙළඳපල රාක්ක වල තබා ඇති නිෂ්පාදන වල ආයු කාලය / ලේබල් ගත කිරීම සඳහා පෝෂණ සංයුතිය

\

ආහාර නරක් වීම / ආහාර සුරක්ෂිතතාව

\

ආහාර විෂ / පළිබෝධනාශක අවශේෂ

කර්මාන්ත රසායනාගාරවල ප්‍රතිලාභ

\

පරීක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම තුළින් ආහාර කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම

\

ආහාර නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක බව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට නංවාලීම

\

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම

\

පාරිභෝගිකයින් සඳහා ආහාර නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම

අමතන්න

ආහාර රසායනාගාරය
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
615, ගාලු පාර, කටුබැද්ද.

idbfoodlaboratory@gmail.com

+94 112 605 010

ANNOUNCEMENTS
Close